Podrobná pravidla soutěže spojené s anketou „LeasePlan Go: Financování vozového parku“

I. Úvodní ustanovení

Společnost LeasePlan Česká republika, s.r.o., se sídlem  Bucharova 1423, 158 00 Praha 13, IČ: 63671069, DIČ: CZ63671069, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37940 (dále jen „Pořadatel“ nebo „LeasePlan“) pořádá na území České republiky v období od 1. 4. 2014 00 hod. 00 minut do 30. 11. 2014 23 hod. 59 minut marketingovou soutěž pod názvem „LeasePlan Go: Financování vozového parku“ (dále jen „Soutěž“) a to s marketingovou podporou značky „Mercedes-Benz“.

Níže uvedená pravidla tvoří statut (dále jen „Statut“), který je jediným závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené Soutěže. Statut Soutěže je platný pro Českou republiku a je zveřejněn na webové stránce www.leaseplango.cz. Každý má právo nahlédnout do tohoto Statutu a požádat o jeho fotokopii. Statut je k dispozici v sídle Organizátora a na internetové adrese http://www.leaseplango.cz.

II. Organizátor Soutěže

Organizátor soutěže je:

Dark Side a.s.., se sídlem: Malá Štupartská 634/7, 110 00 Praha 1, IČ: 24194409, DIČ: CZ24194409, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17751 (dále jen „Organizátor“).

III. Účastníci Soutěže

Účastníkem soutěže (dále jen „Účastník“) se stává automaticky každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, která splní všechny podmínky v tomto Statutu uvedené a zároveň je považována za podnikatele dle ust. § 420, z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo je statutárním orgánem právnické osoby nebo je členem statutárního orgánu právnické osoby.

Z účasti na Souteži jsou dle tohoto Statutu vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli nebo Organizátorovi, jakož i k osobám s Pořadatelem nebo Organizátorem personálně̌ nebo majetkově spjatými, včetně̌ osob jim blízkých a všech osob, které se podílely na přípravě propagace a realizaci Soutěže.

Z účasti na Soutěži budou vyloučeny osoby, které nesplní řádně požadované podmínky Soutěže a dále osoby jednající v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či dobrými mravy, zejména pokud uvedou Organizátora v omyl uvedením nepravdivých údajů, případně svým jednáním ohrozí dobrou pověst Organizátora, Pořadatele nebo jimi poskytovaných produktů a služeb. Organizátor si vyhrazuje právo odepřít výhru Účastníku, který porušil pravidla Soutěže stanovená tímto Statutem.

Každý Účastník se může Soutěže zúčastnit pouze jedenkrát, splní-li veškeré podmínky pro účast dle tohoto Statutu. V případě, že Účastník pošle více odpovědí na soutěžní otázku, bude za platnou považována ta odpověď, která byla Organizátorovi doručena nejdříve.

V případě podezření na nekalé jednání Účastníka je Organizátor Soutěže oprávněn Účastníka vyloučit z účasti v Soutěži.

Status Účastníka bude ověřen na základě výpisu z Obchodního rejstříku, dostupného pomocí on-line aplikace Obchodní rejstřík na adrese:
https://or.justice.cz nebo aplikace Ares – Administrativní registr ekonomických subjektů, dostupné na adrese http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz.

IV. Termín Soutěže

Soutěž se uskuteční v době od 1. 5. 2014 00 hod. 00 minut do 30. 11. 2014 23 hod. 59 minut.

V. Pravidla Soutěže

Soutěže se platně zúčastní ten Účastník, který v termínu konání Soutěže kompletně vyplní elektronickou anketu týkající se „Financování vozového parku“ na webové adrese http://www.leaseplango.cz.

VI. Výherce Soutěže

Výhercem se stává Účastník, který splnil podmínky tohoto Statutu, řádně a úplně vyplnil anketu a co nejpřesněji odpověděl na soutěžní otázku „Kolik společenských her Word slovní labyrint se vejde do zavazadlového prostoru nového Mercedes-Benz třídy C s karosérií sedan?“. Správná odpověď bude určena při naplnění zavazadlového prostoru hrami, které proběhne v prosinci 2014 v rámci eventu s určením výherce Soutěže.

V případě shody odpovědí platí správná odpověď s dřívějším datem a časem doručení odpovědi Organizátorovi. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

VII. Ceny Soutěže

V Soutěži se soutěží o následující ceny:

1. cena – zápůjčka vozu Mercedes-Benz třídy C na 1 rok zdarma včetně služeb standardně poskytovaných společností LeasePlan klientům v rámci programu financování vozidel LeasePlan Go.

2-10. cena – dárkové předměty LeasePlan.

VIII. Oznámení výsledků Soutěže

Výherci budou zveřejněni nejpozději do 15. 12. 2014 po skončení Soutěže na webové adrese http://www.leaseplango.cz.

Výherci Soutěže budou současně o výhře a místě jejího předání vyrozuměni e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři nejpozději do 15. 12. 2014.

IX. Způsob předání cen

Cena bude výhercům předána osobně v místě, které bude Organizátorem upřesněno. Výherce je povinen si cenu převzít. Cena bude předána do 30. 1. 2015. V případě, že si výherce svou cenu do 30. 1. 2015 nepřevezme, vyhrazuje si Organizátor danou cenu neudělit.

X. Změna Statutu a ukončení Soutěže

Organizátor má právo kdykoliv, tj. i během konání Soutěže, Soutěž ukončit, prodloužit, zkrátit, přerušit nebo změnit Statut. Ukončení, prodloužení, zkrácení, přerušení Soutěže nebo změnu Statutu je Organizátor povinen zveřejnit na internetové adrese http://www.leaseplango.cz.

XI. Osobní údaje, osobnostní a autorská práva

Účastí v Soutěži a odpovědí na soutěžní otázku vyjadřuje každý Účastník Organizátorovi:

  • Souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně̌ osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), v rozsahu zejména titul, jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, emailová adresa (dále jen „osobní údaje“), za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži, předání ceny a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. se sídlem Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4 – Chodov, IČ: 48024562 a Organizátora a jeho případných partnerů. Účastník výslovně souhlasí s předáním osobních údajů dalšímu zpracování Pořadateli. Na základě tohoto souhlasu je Organizátor oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích subjektů shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení obchodu, služeb nebo produktů a služeb jiných subjektů (dále jen „obchodní sdělení“).
  • Souhlas Organizátorovi a Pořadateli k využití své emailové adresy pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i souhlas s šířením obchodních sdělení je poskytován na dobu 5 let ode dne jeho udělení, avšak nejdéle do doby, než účastník Organizátorovi prokazatelně sdělí, že si nepřeje další zasílání obchodních sdělení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i souhlas k šíření obchodních sdělení lze písemně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení písemného odvolání souhlasu Organizátorovi a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně̌ ztráty nároku na předání výhry, stane-li se tak před jejím převzetím.
  • Účastník má zároveň právo na informace o osobních údajích, které Organizátor sám nebo prostřednictvím třetích subjektů zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona o ochraně osobních údajů a dále dle § 21 zákona o ochraně̌ osobních údajů, zjistí-li Účastník, že Organizátor zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat Organizátora písemně na adrese sídla o vysvětlení, případně požadovat, aby Organizátor odstranil vzniklý stav, tedy zejména právo požadovat zablokování nebo doplnění či likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Organizátor žádosti o vysvětlení či odstranění závadného stavu, má Účastník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), a to i přímo. Účastník účastí v Soutěži prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů;
  • Souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zároveň souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Pořadatele, Organizátora či jeho partnerů a Pořadatel, Organizátor či jeho partneři mohou zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie (dále jen „snímek“), které pořídili v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, popř. může jejich využitím pověřit třetí stranu, a to v mediích (tisk, rozhlasové a televizní vysílaní, internet), formou šíření reklamních spotů, velkoplošnou i maloplošnou reklamou apod. na období 5 let od ukončení Soutěže. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytl;

XII. Závěrečná ustanovení

Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není cenu možno vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na cenu.

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot.

Odpovědnost Organizátora za případné vady cen se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tento Statut nabývá účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení Soutěže. Pro případ existence rozdílných znění statutů Soutěže je platné a závazné poslední znění Statutu uveřejněné na internetové adrese http://www.leaseplango.cz. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z tohoto Statutu, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tento Statut je v rámci Soutěže považován za jediný úplný a konečný.

Osoby, které se zúčastní Soutěže, vyjadřují svůj souhlas se závazností Statutu.

V případě̌ rozporu ustanovení Statutu a propagačních materiálů týkajících se Soutěže se budou aplikovat příslušná ustanovení tohoto Statutu.

V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této Soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím Organizátora.V Praze dne 30. 3. 2014