Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zaslaním Kontaktného formulára ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov vyjadrujem súhlas s poskytnutím osobných údajov a s ich následným spracúvaním pre spoločnosť LeasePlan Slovakia, s. r. o., so sídlom Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, IČO 44 558 970, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 56092/B (ďalej len „LeasePlan Slovakia, s. r. o.“) ako prevádzkovateľa v rozsahu – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, emailová adresa, tel. číslo, za účelom marketingu a aktívnej ponuky súvisiacej s ponukou tovaru a služieb spoločnosti LeasePlan Slovakia, s.r.o. v príslušnom informačnom systéme na účel marketingových aktivít a ponúk, a to na dobu určitú 5 (päť) rokov odo dňa jeho poskytnutia. Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené osobné údaje sú pravdivé a dávam svoj súhlas spoločnosti LeasePlan Slovakia, s.r.o. na spracúvanie svojich osobných údajov. Súhlasím, že osobné údaje budú poskytnuté (i) materskej spoločnosti LeasePlan Corporation N.V., so sídlom: UN Studio building, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Holandsko a (ii) spoločnostiam patriacim do skupiny LeasePlan, ako aj súhlasím s prenosom osobných údajov do tretích krajín. Beriem na vedomie, že ako dotknutá osoba mám právo kedykoľvek tento súhlas odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním súhlas. Potvrdzujem, že som sa ako dotknutá osoba oboznámil s informáciami o ochrane osobných údajov, ktoré mi boli poskytnuté a sú k dispozícii na internetovej stránke www.leaseplan.sk v sekcii Ochrana súkromia.