Podmínky užití Portálu leaseplango.cz

1. Užití portálu

1.1. Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek, aplikací a služeb umístěných na internetovém portálu www.leaseplango.cz (dále jen „Portál“) je společnost LeasePlan Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, IČO: 63671069, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 37940, web: www.leaseplan.cz (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel je obchodní společností, jejímž hlavním předmětem podnikání je poskytování služeb operativního leasingu právnickým a fyzickým osobám.

1.2. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele při používání Portálu se řídí těmito Podmínkami užití Portálu. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tento Portál (dále jen „Uživatel“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Portálu Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci Portálu Provozovatele.

1.3. Při používání stránek tohoto Portálu je Uživatel povinen jednat tak, aby Provozovateli nevznikla škoda, zejména Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti Portálu, nesmí využívat stránky Portálu k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst Portálu. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele nebo třetích stran.

2. Registrace

2.1. Proces uskutečnění objednávky služeb probíhá po registraci v neveřejné části Portálu. Uživatel se zavazuje, že při registraci do neveřejné části Portálu bude uvádět pouze pravdivé údaje o své identitě. Uživatel je povinen chránit přístupové údaje do neveřejné části Portálu, tyto údaje nesmí sdělovat třetím osobám.

2.2. Uživatel má povinnost se při registraci na Portálu seznámit s informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici zde. Uživatel je má možnost v rámci registrace udělit souhlas se zpracováním osobních údajů k účelům, ke kterým je takový souhlas vyžadován.

2.3. Uživatel registrací na Portálu bere na vědomí základní podmínky poskytování služby LeasePlan Go. Tyto podmínky poskytování služby LeasePlan Go obsahují pouze základní principy a parametry smluvního vztahu, mají pouze informativní charakter a nezakládají žádná práva a povinnosti smluvních stran. Poskytovatel je připraven po splnění požadavků na bonitu Uživatele řádně poskytovat služby v rozsahu a za cenu dle nabídkové kalkulace. Konkrétní parametry poskytované služby a vzájemná práva a povinností smluvních stran jsou však vždy založeny výhradně uzavřením individuální leasingové smlouvy. Zobrazená nabídková kalkulace není nabídkou ve smyslu § 1732 ani veřejnou nabídkou ve smyslu § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností LeasePlan Česká republika, s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Uživatel registrací na Portálu zejména prohlašuje, že jsou mu známy lhůty pro rezervaci vozidla, podmínky objednání vozidla, proces schvalování objednávky a uzavření smlouvy.

3. Zpracování osobních údajů

3.1. Správcem osobních údajů je společnost LeasePlan Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 5, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, IČO: 63671069, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 37940 (dále jako „Provozovatel“).

3.2. Provozovatel při zpracování osobních údajů poskytnutých Uživatelem v rámci registrace na Portálu postupuje s maximální obezřetností, ochrana osobních údajů hraje důležitou roli při obchodních procesech Provozovatele. Osobní údaje, které Uživatel sděluje v rámci využívání služeb poskytovaných nebo nabízených Provozovatelem nebo které jsou získávány během návštěvy Portálu, jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Takto získané osobní údaje jsou Provozovatelem jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách.

3.3. Uživatel je v rámci registrace povinen Provozovateli uvádět pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

3.4. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 

 • plnění smlouvy mezi Uživatelem a Provozovatelem,
 • oprávněný zájem Provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas Uživatele se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k uzavření smlouvy

 

3.5. Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je:

 • příprava podkladů pro předsmluvní jednání a vedení jednání o uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Provozovatelem a dále navazující výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Provozovatelem. Při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro vypracování návrhu smlouvy a posouzení bonity Uživatele, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Provozovatele plnit;
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Pro tyto účely jsou zpracovávány následující osobní údaje Uživatele: jméno, příjmení, telefon, e-mail, IČO (pouze v případě právnických osob či fyzických osob podnikatelů).

3.6. Provozovatel uchovává osobní údaje 

 • po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem;
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

3.7. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně. Ze strany Provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3.8. Provozovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3.9.          Za podmínek stanovených v GDPR má Uživatel 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR; 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR; 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR; 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně na adresu Provozovatele nebo elektronicky na e-mail: go@leaseplan.cz. 

Dále má Uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

3.10. Uživatel je v rámci procesu registrace dále seznámen s rozsahem a účely zpracování osobních údajů při plnění uzavřené smlouvy. Tyto informace jsou také součástí návrhu smlouvy, který je Uživateli zaslán ve fyzické podobě k podpisu. Podrobné informace o jednotlivých účelech zpracování, rozsahu zpracování osobních údajů, době zpracování osobních údajů, včetně odkazu na právní titul jejich zpracování jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních dat (Privacy Statement), ve kterém je vysvětlen způsob, jak Poskytovatel získává a používá osobní údaje při plnění smlouvy a které je dostupné na https://www.leaseplan.com/cs-cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/.

3.11. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

4. Srovnávač financování

4.1. Provozovatel prohlašuje, že srovnávač financování umístěný na Portálu slouží pouze pro informační účely srovnání jednotlivých druhů financování vozidel za předem stanovených modelových podmínek. Informace uvedené ve srovnávači financování slouží pouze pro demonstrování cenových ukazatelů obdobných služeb poskytovaných na relevantním trhu dané služby a z tohoto důvodu nemohou být pro Provozovatele nikterak závazné.

Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a úplnost údajů uvedených ve srovnávači financování.

5. Platnost a úplnost informací

5.1. Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly aktuální a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. Informace uvedené na Portálu jsou základní informace o nabídce služeb a aktivit Provozovatele, které mají jen obecný charakter. Pro úplné informace je nutné kontaktovat přímo Provozovatele na go@leaseplan.cz nebo prostřednictvím jiných kontaktů uvedených na těchto stránkách. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo určit dobu trvání akční nabídky dle svého uvážení.

6. Autorská práva

6.1. Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k internetovým stránkám umístěným na Portálu.

6.2. Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na Portálu, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

7. Odpovědnost a právní příslušnost

7.1. Případná rizika plynoucí Uživateli z používání stránek umístěných na Portálu, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.

7.2. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

8. Odkazy na jiné stránky

8.1. Na Portálu mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese odpovědnost za postupy a politiku jiných provozovatelů.

9. Cookies

9.1."Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

9.2. Jako většina internetových stránek, i stránky Portálu Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách a další statistické údaje. Provozovatel používá cookies výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud Uživatel následně provede registraci na Portálu Provozovatele, může být tento údaj propojen s určitou cookie tak, aby Provozovatel mohl zkvalitnit on-line komunikaci s Uživatelem a dal jí osobnější charakter.

9.3. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek.

9.4. Podrobné informace užívání cookies Provozovatelem naleznete na tomto Portálu, o možnosti změnit nastavení užívání cookies a o možnosti odvolat svůj souhlas se zpracováním cookies Uživatele najedete na Cookie policy LeasePlan Česká Republika, s.r.o (https://www.leaseplango.cz/cookie-policy).

10. Mimosoudní řešení sporů

10.1. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele je v oblasti finančních služeb Finanční arbitr v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím finančního arbitra, bližší informace jsou uvedeny na internetové stránce www.finarbitr.cz.

10.2. V případech, kdy není dána působnost Finančního arbitra je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, bližší informace jsou uvedeny na internetové stránce www.coi.cz a www.mpo.cz.

11. Prohlášení o přístupnosti

11.1. Provozovatel Portálu prohlašuje, že se internetové stránky umístěné na tomto Portálu snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

11.2. Obsahová stránka prezentace je vytvořena pomocí HTML 5, PHP7, MySql, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS 3.

11.3. Stránky jsou koncipovány pro prohlížeče Internet Explorer 9 a vyšší, Mozilla Firefox, Mozilla a další prohlížeče podporující standardy. V nestandardních prohlížečích nezaručujeme správnost zobrazení.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto podmínky užití webu jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na Portálu a jsou vždy v aktuálním znění dostupné na internetové stránce www.leaseplango.cz.

12.2. Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Portálu Provozovatele.

12.3. Tyto podmínky užití jsou účinné od 1.5.2018.