Slovník pojmů

Legenda:

LP … LeasePlan Česká republika, s.r.o.

LS … Leasingová smlouva

VSP … Všeobecné smluvní podmínky

A

Amortizace - Část splátky, která je použita na umoření rozdílu mezi pořizovací hodnotou vozidla (investicí) a jeho zůstatkovou cenou garantovanou LP. Tato částka splátky je každý měsíc stejná.

Aplikace – elektronický systém používaný při komunikaci mezi LP a Klientem v rámci poskytování Služeb a/nebo k uzavírání LS či objednávání Služeb.

D

Den účinnosti LS – den předání Vozidla Klientovi, nejdéle poslední den lhůty, v níž je Klient povinen Vozidlo převzít.

Doba nájmu – v LS sjednaná doba užívání Vozidla Klientem, jež počíná dnem, kdy nabývá účinnosti LS a končí v den uplynutí Doby nájmu a v případě jejího prodloužení uplynutím prodloužené Doby nájmu.

Dodavatel – třetí osoba, kterou LP autorizoval k dodávání Vozidel nebo poskytování příslušných částí Služeb Klientovi.

 

I

Instrukce pro Uživatele Vozidla – soubor dokumentace ke Službám sjednaným v LS, který je v aktuálním rozsahu dodáván Klientovi k Vozidlu. Instrukce pro Uživatele Vozidla obsahuje v závislosti na sjednaném rozsahu Služeb zejména: pokyny Uživateli Vozidla k čerpání Služeb, doklady vyžadované obecně závaznými právními předpisy při používání Vozidla v ČR, servisní knihu a případně i Palivovou kartu včetně neporušené obálky s PIN kódem. Aktualizované instrukce k čerpání Služeb jsou dostupné na www.leaseplango.cz.

K

Kalkulace – výpočet předpokládané výše měsíční Splátky před uzavřením LS či při změně LS ve formalizované podobě určené LP obsahující specifikaci Klienta, Vozidla, Produktu a Služeb.

Klientské centrum – Služba zajišťovaná LP za účelem informování Klienta a Uživatelů Vozidel nebo registrování jejich požadavků v souvislosti s poskytováním Služeb Klientovi. Tato Služba může být poskytována prostřednictvím telefonického kontaktu, Portálu, Aplikace nebo jinými prostředky elektronické komunikace.

Konečné zúčtování – proces finančního vypořádání všech částí Splátky za Dobu nájmu v souladu s LS a všech úhrad přijatých od Klienta se skutečnými náklady na provoz Vozidla v průběhu doby poskytování Služeb.

 

N

Neekonomická oprava – oprava Vozidla, u které součet nákladů na opravu Vozidla a předpokládané Tržní ceny Vozidla v neopraveném stavu v daném okamžiku převyšuje předpokládanou Tržní cenu opraveného Vozidla.

P

Pověřená osoba – fyzická osoba, jejíž rozsah oprávnění jednat jménem Klienta je stanoven ve VSP. Klient současně může stanovit jiný rozsah jejího oprávnění jednat, a to i prostřednictvím Zástupce Klienta, zejména v Aplikaci, a může jí zřídit přístup k Portálu a k Aplikacím.

Produkt – Produkt je určen zejména rozsahem sjednaných Služeb a typem Konečného zúčtování a může být vyznačen na LS a Kalkulaci.

Přefakturace – náklady na službu, u které je toto uvedeno, nejsou zahrnuty do měsíční splátky. Služba je však v případě potřeby LP zajištěna a náklady na poskytnutí služby budou následně klientovi v plné výši fakturovány.

 

R

Referenční sazba – na počátku každého kalendářního týdne LP stanovená (fixovaná) hodnota každého typu Referenční sazby pro stanovení úroku. V případě výrazných změn výše úrokových sazeb na mezibankovním trhu, z něhož je odvozena Referenční sazba, může být Referenční sazba aktualizována denně. Za výrazné změny pohybu úrokových sazeb na trhu se považuje nárůst či pokles příslušného typu Referenční sazby minimálně o 25% od poslední platné a LP zveřejněné Referenční sazby.

Refinanční náklady LP – typ Referenční sazby, jejímž základem je celkový náklad spojený se zajištěním finančních zdrojů LP.

Rekalkulace – Úprava výše měsíční splátky plynoucí z odlišného kilometrového nájezdu nebo délky trvání leasingu oproti původně kalkulovaným hodnotám.

Rizikové Služby – Služby, u nichž při řádném ukončení LS nese LP riziko ztráty v Konečném zúčtování („Riziko LP“).

S

Služba – každá jednotlivá Služba poskytovaná Klientovi na základě LS nebo kterákoliv její část.

Splátka – pravidelná měsíční platba za Služby k Vozidlu předepsaná LP k úhradě Klientovi, jež je sjednána v LS pro sjednaný Produkt a Vozidlo Klienta.

 

T

Tržní cena – prodejní cena Vozidla dosažená v nabídkovém řízení LP.

U

Uživatel Vozidla – osoba oprávněná Klientem k užívání Vozidla a čerpání Služeb.

 

V

Vozidlo – silniční vozidlo vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích nebo zvláštní vozidlo vyrobené k jiným účelům než provozu na pozemních komunikacích nebo jiná dopravní technika. Vozidlo je specifikováno v LS a Kalkulaci.

Z

Záloha na budoucí splátky … záloha, jejíž výši je možné si zvolit (při splnění podmínek definovaných LP), a která je splatná po podpisu smlouvy. Poměrná část této zálohy je každý měsíc odečtena od měsíční splátky a ta je tak o tuto částku ponížena.

Zástupce Klienta – fyzická osoba pověřená k zastupování Klienta v jednání ve věcech smluvních dle LS, jež je Klientem označena v LS. Zástupce Klienta je oprávněn činit za Klienta veškeré právní úkony dle LS, s výjimkou právních úkonů směřujících k ukončení LS. Zástupce Klienta je oprávněn k získání přístupu k Portálu a Aplikacím, zadávání informací vyžadovaných pro používání Aplikací, a dále k vytváření a změnám uživatelských účtů Pověřených osob pro přístup k Portálu a Aplikacím.

Zůstatková cena– předpokládaná prodejní cena Vozidla v poslední den Doby nájmu sjednané v LS, kterou LP stanoví při uzavření nebo při změně LS, a to s ohledem na předpokládané stáří Vozidla, celkový kalkulovaný počet najetých km a předpokládané běžné opotřebení Vozidla.