InsurancePlan

Šťastie na vašej strane

O službách Insurance Plan

InsurancePlan, s.r.o. sa zaoberá sprostredkovaním poistenia a financovania motorových vozidiel.

InsurancePlan, s.r.o. je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 141617/B

InsurancePlan, s.r.o. je evidovaný v Národnej banke Slovenska ako samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia a v sektore poskytovania úverov, podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Overenie zápisu je možné na stránkach NBS.

Sprostredkovanie poistenia a financovania vykonáva ako nevýhradný finančný agent, na základe zmlúv s viacerými poisťovňami a lízingovými spoločnosťami.

V súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou vyhlasujeme, že nemáme kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach poisťovní / lízingových spoločností, s ktorými máme uzavretú zmluvu. Zároveň žiadna poisťovňa / lízingová spoločnosť alebo osoba ich ovládajúca, s ktorými má InsurancePlan, s.r.o. uzavretú zmluvu, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach InsurancePlan, s.r.o.

InsurancePlan sa zaviazala podporovať udržateľné formy mobility a svojich produktov.

VIAC O NAŠICH UDRŽATEĽNÝCH AKTIVITÁCH

Kontaktné údaje

InsurancePlan, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava
Tel: 02/206 46 245
mail: insuranceplan@leaseplan.com

Spolupracujúce poisťovne

  • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
  • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
  • LeasePlan Insurance

Spolupracujúce lízingové spoločnosti

  • UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
  • VÚB Leasing, a. s.

Kontaktujte nás